Dr.N.Rajini (Professor and Head Department of Mechanical Engineering) และทีมงาน จาก มหาวิทยาลัย KALASALINGAM ประเทศอินเดีย ที่มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันนี้ (15 ก.พ. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ต้อนรับ Dr.A.Varada Rajulu (Visiting Professor) และ Dr.N.Rajini (Professor and Head Department of Mechanical Engineering) และทีมงาน จาก มหาวิทยาลัย KALASALINGAM ประเทศอินเดีย ที่มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

27993337_1714636578601802_609308693509729195_o

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด “งานทำบุญครบรอบ 15 ปี”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ครบรอบ 15 ปี คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้เข้ารวมทำบุญในครั้งนี้

27748197_1709378059127654_976517454685141040_o

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2561 (2018)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี ประจำปี 2561 (2018)📢📢

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.icc.kmutnb.ac.th/…/scholarsh…/doc20180126-02.pdf…

2018-02-06_14-57-30

โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้เกียรติเปิดพิธีใน “โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนผู้ประกอบการ” เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการสหกิจศึกษา มจพ.” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี ซึ่งจัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (#ATM) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งได้ตัวแทนนักศึกษา ดังนี้ #ผลการแข่งขัน  ที่ 1 นายวณิช จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) “การจัดทำมาตรฐานกระบวนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปลาทูน่าท้องแถบ” ที่ 2 นางสาวจิติมา ความเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) “ผลของการใช้กรดเปอร์ออกซีอะซิติก (Peroxyacetic acid) เพื่อลดเชื้อ Salmonella…

FOOD INNOVATION & QUIZ BOWL 2018

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 #คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัด “โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล”  ประเภทนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ ประเภทบุคคลภายนอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมกับ “โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล”  ประเภทนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ ประเภทบุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ ✅ #โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรฯ ️ #ประเภทนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  #รางวัลชนะเลิศ ทีม : Rules of Survival ผลิตภัณฑ์ : ขนมจีบไก่สอดไส้แกงเขียวหวาน 1.นางสาวคณิตา ทนะขว้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 2.นางสาวกมลทิพย์ ศรีวงษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 3.นางสาวศุภธิดา จันทรคูณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 4.นายฉัตรเกษตร ไทรงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ATM) เข้าต้อนรับคณะตัวแทนจากเครือ SUNGROUP

วันนี้ (18 มกราคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ #ATM) เข้าต้อนรับคณะตัวแทนจากเครือ #SUNGROUP 🐣🐔ที่ได้มาเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานให้กับ #นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร #มจพ. เพื่อเป็นการรองรับการขยายหน่วยธุรกิจและกำลังการผลิตของบริษัท ณ ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.

ทางคณะ #ขอขอบคุณ 🙏🙏🙏 ทางเครือ SUNGROUP ที่ให้โอกาสนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ในครั้งนี้

26814623_1686783791387081_6355472280138386870_n

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.) และโครงการรับตรง 29 จังหวัด (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6)
1. โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.)
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.60 – 20 ก.พ.61**
1.1 ระเบียบการรับสมัคร
http://www.admission.kmutnb.ac.th/data_entranceatkmutnb_2561.pdf
1.2 สมัครเรียน
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2F

2. โครงการรับตรง 29 จังหวัด (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6)
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.60-2 เม.ย.61**
2.1 ระเบียบการรับสมัคร
http://www.admission.kmutnb.ac.th/datarubtong-29province2561.pdf
2.2 สมัครเรียน
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2F

 

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และทีมวิจัย มจพ. ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผักชีส่งออก จ.ราชบุรี

วันนี้ (7 ธ.ค. 2560) ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และทีมวิจัย มจพ. ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผักชีส่งออก จ.ราชบุรี ด้วยสาเหตุเนื่องจากผักชีในกระบวนการผลิต ต้องทิ้งประมาณ 10% (5 ตัน)ต่อเดือน ทางโรงงานจึงต้องการแปรรูปผักชีให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ในการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ นำทีมโดย คุณอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ นักบริหารพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

24796488_1646118808786913_852798703001236972_n

 

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาเรียนดี
และเรื่องรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนที่ทำคุณงามความดี
และให้บริการแก่สังคม

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาเรียนดี
Link : https://goo.gl/2zcd7v

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนที่ทำคุณงามความดีและให้บริการแก่สังคม
Link : https://goo.gl/FNHKNN

24300991_1644999865565474_1417728828424455361_n