ดร.วรรณทิชา เศวตบวร (นามสกุลเดิม: ลาภศิริ)

Dr. Wanticha Savedboworn (Maiden: Lapsiri)

E-mail: wanticha.s@agro.kmutnb.ac.th, wanticha@yahoo.com

Tel. +66-37217300-9 ext. 7916 / +66-81-5476363

Fax. +66-37217312

Department of Agro-Industry Technology and Management

Faculty of Agro-Industry

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Education

·  Ph.D. (Biotechnology) Kasetsart University, Thailand (2012)

·  M.Sc. (Biotechnology) Kasetsart University, Thailand (2002)

·  B.Sc. (Biotechnology) Burapha University, Thailand (1999)

Research Areas

·  Spray drying and Freeze drying of probiotics in foods and feeds

·  Antimicrobial activity and antioxidant of Thai herbs

·  Product recovery

Teaching Courses

512303 Principles of Bioprocess Engineering

512304 Principles of Bioprocess Engineering

513404 Principles of Agro-Industrial Sanitation

510203 General Biochemistry

510204 General Biochemistry Laboratory

Current Researches

โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตสารสกัดธัญพืชผสมซินไบโอติก” แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558. (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานผลิตแป้งข้าวโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในระบบการให้แสงแบบปิด” แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558. (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัย เรื่อง “การคัดแยกโพรไบโอติกแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อ” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาวะในการไฮโดรไลซิสที่เหมาะสมในการเปลี่ยนรูปทางเคมีของไอโซฟลาโวนในเจิร์มถั่วเหลืองโดยการออกแบบการทดลองแบบ CCD” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตเครื่องดื่มธัญชาติผสมโปรไบโอติก” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวสีทองด้วยแกลบผสมไม้โอ๊ค” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยและสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำปราจีนบุรี : กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสารภี. โครงการวิจัยย่อย การตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่ม น้ำปราจีนบุรี. แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2556. (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัย เรื่อง “การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากตัวอย่างหน่อไม้เปรี้ยวเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อ” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2549. (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพหน่อไม้ไผ่ตงอบแห้ง” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2549. (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัย เรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรีต่อกระยาสารท” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2548. (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำพริกในจังหวัดปราจีนบุรี” ” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2548. (ผู้ร่วมวิจัย)

Publications

Ratchanee Charoen, Wanticha Savedboworn, Samart Phuditcharnchnakun, Thanakit Khuntaweetap. Development of Antioxidant Gummy Jelly Candy Supplemented with Psidium guajava Leaf Extract. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. Vol. 8 (Online Manuscript). DOI:10.14416/j.ijast.2015.02.002.

Sriwiang Tipkanon, Ratchanee Charoen, Wanticha Savedboworn and Ahmed Moursy Abdallah. 2015. Hydrolysis Optimization of Isoflavone Conversion in Soy Germ (Chiang Mai 60) Using Response Surface Methodology (RSM). KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. Vol. 8 (Online Manuscript). DOI:10.14416/j.ijast.2015.02.001.

Wanticha Savedboworn, Wiboon Riansa-ngawong, Warinyaporn Sinlapacharoen, Sirinun Pajakang, Bensiya Patcharajarukit and Sriwiang Tipkanon. 2014. Assessment of Probiotic Properties in Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Vegetables. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. Vol.7 (4): 53-65. DOI:10.14416/j.ijast.2014.10.001.

Wanticha Savedboworn, Ratchanee Charoen and Kriangkrai Phattayakorn. 2014. Growth and Survival Rates of Lactobacillus plantarum in Thai Cereal Cultivars. KMUTNB Int. J. Appl. Sci. Technol., Vol.7 (3): 49-61. DOI: 10.14416/j.ijast.2014.07.005.

Lapsiri, W., Bhandari B. and P. Wanchaitanawong. 2013. Stability and Probiotic Properties of      Lactobacillus plantarum Spray-Dried with Protein and Other Protectants. Drying        Technology: An International Journal. 31 (13-14): 1723-1733.

Lapsiri, W., Bhandari B. and P. Wanchaitanawong. 2012.  Viability of Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in different protectants during spray drying and storage. Drying Technology: An International Journal. 30(13): 1407-1412.

Lapsiri, W. and P. Wanchaitanawong. 2012. Protective effects of soybean, sesame and Job’s Tears on the survival of fermented vegetable Lactobacillus plantarum under gastrointestinal tract conditions. African Journal of Microbiology Research. 6(14): 3380-3389.

Lapsiri, W., S. Nitisinprasert and P. Wanchaitanawong. 2011. Lactobacillus plantarum Strains from Fermented vegetables as potential probiotics. Kasetsart Journal (Natural Science) 45: 1071-1082.

เกรียงไกร พัทยากร, อรัญญา พรหมกูล และ วรรณทิชา เศวตบวร. 2558. คุณลักษณะของแบคทีเรียวุ้นสวรรค์ที่ผลิตได้จากแก้วมังกร. วารสารแก่นเกษตร. 43 ฉบับพิเศษ 1: 917-921.

วรรณทิชา ลาภศิริ และศรีเวียง ทิพกานนท์. 2549. การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคกระยาสารทในจังหวัดปราจีนบุรี. วารสารเกษตรนเรศวร. 10(1) ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550: 177-185.

ศรีเวียง ทิพกานนท์ และวรรณทิชา ลาภศิริ. 2549. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำพริกในจังหวัดปราจีนบุรี. วารสารเกษตรนเรศวร. 10(1) ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550: 249-259.

Presentation

Kriangkrai Phattayakorn, Pawinee Pajanyor, Suwajee Wongtecha, Arunya Prommakool and Wanticha Savedboworn. Effect of Germination on Total Phenolic Content and Antioxidant Properties of “Hang” Rice. (postal presentation). The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (Fresh Produce, Novel Process and Health Product). November 20-21, 2014. Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.

Wanticha Savedboworn and Wiboon Riansa-ngawong. 2014. Viability of Probiotic Lactic Acid Bacteria in Fermented Cereal Extracts. (postal presentation). 16th FOOD INNOVATION ASIA 2014 “Science and Innovation for Quality of Life” 12-13 June, 2014. BITEC, Bangkok, Thailand.

Sureeporn Niyomrat, Janyawan Satsue, Neeranuch Thukthai, Yossawadee Jumpakeaw, Kriangkrai Phattayakorn and Wanticha Savedboworn. 2014.  Viability of Probiotic Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in Fermented Plai Ngahm Prachin Buri Rice Extract Supplemented with Inulin. (postal presentation). 16th FOOD INNOVATION ASIA 2014 “Science and Innovation for Quality of Life” 12-13 June, 2014. BITEC, Bangkok, Thailand.

Wiboon Riansa-ngawong, Wanticha Savedboworn and Maneewan Suwansaard. 2014.          Optimization of Hydrogen Production from Pickle Bamboo Shoot Wastewater by Rhodopseudomonas palustris TN1. 16th FOOD INNOVATION ASIA 2014 “Science and Innovation for Quality of Life” 12-13 June, 2014. BITEC, Bangkok, Thailand.

Wanticha Lapsiri and Penkhae Wanchaitanawong. 2013. Viability of probiotic Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in fermented cereal extracts after spray drying. (postal   presentation). The 15th Food Innovation Asia Conference 2013 “Empowering SMEs through Science and Technology” June 13-14, 2013. BITEC, Bangkok, Thailand.

Kriangkrai Phattayakhon, Quntida Chaiyasut, Watsana Odton and Wanticha Lapsiri. 2013.   Production of rice wine from parboiled rice and germinated rice. (postal presentation). Fervaap. The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. August 21st-23rd, 2013. Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand.

Wanticha Lapsiri, Penkhae Wanchaitanawong and Bhesh R. Bhandari. 2011. Effect of Various Carriers on the Survival of Lactobacillus plantarum PKWB7-2 during Spray Drying and Storage. (postal presentation). Australian Food Science Summer School 2011. February 9-11, 2011. St. Leo’s College, University of Queensland. St. Lucia, Brisbane, Queensland. Australia.

Wanticha Lapsiri. Spray Drying and Storage Stability of Lactobacillus plantarum KMITNB 53.4. The Proceeding of 47th Kasetsart University Annual Conference (Agro-Industry Session). March 17-20, 2009. p. 184-191.

Wanticha Lapsiri and Penkhae Wanchaitanawong. 2009. Influence of soybean, sesame and    Job’s Tears     on the viability of Lactobacillus plantarum under simulated gastrointestinal tract conditions. (postal presentation). The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria: Microbes in Disease Prevention & Treatment. 1st – 3rd July 2009. National University of Singapore, Singapore.

Training Courses and Others

บริการวิชาการโดยเป็นนักวิจัยโครงการจ้างที่ปรึกษาสร้างไซโลระบบปิดที่อำเภอ

พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 ปริมาณเวลาที่ใช้ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำซาลาเปา. บรรยายในหัวข้อ อาหารปลอดภัย (Food Safety). วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2548. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี. ปริมาณเวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง.

วิทยากรอบรมทางวิชาการ เรื่อง GMP ในอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 14 พฤษภาคม 2547. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปริมาณเวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

วิทยากรอบรมทางวิชาการ เรื่อง Food Safety, GAP, GMP สำหรับผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป. บรรยายในหัวข้อ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูป (Good Manufacturing Practice, GMP ) ผักและผลไม้แปรรูป วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2548. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคiเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี. ปริมาณเวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง