vien ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง  ทิพกานนท์

Assistant Professor Sriwiang Tipkanon, Ph.D.

Department of Innovation and Product Development Technology

Faculty of Agro-Industry

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Tel. +66-2721-7300 ext. 7923 / +66-9-1738-5131

Fax. +66-3721-7312

E-mail: swtn@kmutnb.ac.th

 

 
Education ·  Ph.D. (Agro-Industrial Product Development) Kasetsart University, Thailand  (2012)

·  M.S. (Agro-Industrial Product Development) Kasetsart University, Thailand  (2001)

·  B.S. (Agro-Industrial Product Development) Kasetsart University, Thailand  (1999)

(Second Class honours)

 

 
Research Areas ·  Nutritional and Functional Food Product Development

·  GABA Accumulation in Rice Germ, Isoflavones Conversion in Soy Germ

·  Sensory Evaluation

·  Marketing research and Consumer Study

 

 
Teaching Courses 521102 Agro-Industrial Marketing

521309 Consumer Role in Product Development

521312 Principles of Product Development

521313 Product Development Laboratory I

521314 Product Development Laboratory II

 

 
Current Researches โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพผสมจมูกข้าวอบ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ105) พร้อมดื่ม” แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลเสริมโปรตีนสกัดเข้มข้นจากรำข้าว (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105). แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพและการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับความชื้นของผลิตภัณฑ์กระท้อนหยีที่ทดแทนด้วยสารฮิวแมคแตนท์” แหล่งทุน: ทุนนักวิจัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วทองทอดกรอบปรุงรสและการประเมินอายุการ-เก็บรักษา” แหล่งทุน: โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP). ประจำปี พ.ศ. 2559 (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากจมูกข้าวหอมมะลิ
(พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105)” แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่สุขภาพชนิดผงจากข้าวกล้องงอกเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาวะในการไฮโดรไลซิสที่เหมาะสมในการเปลี่ยนรูปทางเคมีของไอโซฟลาโวนในเจิร์มถั่วเหลืองโดยการออกแบบการทดลองแบบ CCD” แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณกรดแกมมา-แอมิโน
บิวทิริก (กาบา) ในจมูกข้าว”. แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (หัวหน้าโครงการ)

โครงการวิจัยเรื่อง “การคัดแยกโพรไบโอติกแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อ”แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวสายพันธุ์พลายงามปราจีนบุรี”. แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ร่วมวิจัย)

 

 
Publications Tipkanon, S. R. Charoen, W. Savedboworn, and W. Riansa-ngawong. 2018. Creating Product Concept of Rice Germ Beverage for Elderly People in Prachinburi by using Conjoint Analysis. Kasetsart Journal of Social Science. 39(1). (Accepted manuscript).

Charoen, R., S. Tipkanon, and W. Savedboworn, 2016. “Production of rice bran protein hydrolysates from traditional Thai rice bran (Plai-Ngahm-Prachinburi)”. International Food Research Journal. (Accepted Manuscript).

Savedboworn, W., N. Kerdwan, A. Sakorn, R. Charoen, S. Tipkanon, and K. Pattayakorn. 2016. “Role of protective agents on the viability of probiotic Lactobacillus plantarum during freeze drying and subsequent storage” International Food Research Journal. (Accepted Manuscript).

Tipkanon S., R. Charoen, W. Savedboworn, and A.M. Abdallah. 2015. Hydrolysis Optimization of Isoflavone Conversion in Soy Germ (Chiang Mai 60) Using Response Surface Methodology (RSM)

Tipkanon S., and A.M. Abdallah. 2014. Factor Affecting Accumulation of Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Rice Germ (Khao Dawk Mali 105). KMUTNB Int. J. Appl. Sci. Technol. 7(3): 43-48.

Savedboworn W., W. Riansa-ngawong, W. Sinlapacharoen, S. Pajakang, B. Patcharjarukit, and S. Tipkanon. 2014. Assessment of Probiotic Properties in Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Vegetables. KMUTNB Int. J. Appl. Sci. Technol. 7(4): 53-66.

Tipkanon S., P. Chompreeda, V. Haruthaithanasan, T. Suwonsichon, W. Prinyawiwatkul and Z. Xu. 2010. Optimizing time and temparuture of enzymatic conversion of isoflaovne glucosides to aglycones in soy germ flour. J. Agric. Food Chem. 58: 11340 – 11345.

Tipkanon S., P. Chompreeda, V. Haruthaithanasan, W. Prinyawiwatkul, H.K. No and Z. Xu. 2011. Isoflavone content in soy germ flours prepared from two drying methods. Int. J. Food Sci. Tech. 46: 2240 – 2247.

Tipkanon S., P. Chompreeda, V. Haruthaithanasan, and T. Suwonsichon, 2011. Consumption behavior need and factor influencing buying decision on soy and soy germ products of menopausal women in Thailand. Kasetsart J. (Soc. Sci) 32: 493 – 502.

วิบูลย์  เหรียญสง่าวงศ์ และศรีเวียง ทิพกานนท์. 2558. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวสีทองด้วยแกลบ. วารสารแก่นเกษตร. 43(4): 613 – 622.

ศรีเวียง ทิพกานนท์ และวรรณทิชา ลาภศิริ. 2549. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำพริกในจังหวัดปราจีนบุรี. วารสารเกษตรนเรศวร. 10(1) ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550: 249-259.

วรรณทิชา ลาภศิริ และศรีเวียง ทิพกานนท์. 2549. การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการบริโภคกระยาสารทในจังหวัดปราจีนบุรี. วารสารเกษตรนเรศวร. 10(1) ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550: 177-185.

 

 
Presentation Tipkanon S., J. Satasi, N. Nattiyakul, and A. M. Abdallah. 2016. Optimization of Mulberry Gummy Jelly Formulations using Central Composite Design (CCD). Postal Presentation in Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity, 16-18 June, Bitec, Bangkok, Thailand.

Charoen R., S. Thammasawat, S. Lamkham, S. Tipkanon, and W. Savedboworn 2016. The Product Development of Pork Meat Ball Substituted with Rice Bran Protein Extracted. Postal Presentation in Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity, 16-18 June, Bitec, Bangkok, Thailand.

Charoen R., W. Saneewong-Na Ayuttaya, W. Ngamngon, S. Tipkanon and W. Savedboworn. 2016. Sorption Isotherm Study of Preserved Wild Mangosteen (Kra-Thon Yhee) with Replacing Humectants. Postal presentation in International Conference on Food and Applied Biosciene. 4 – 5  Febuary 2016. The Empress Hotels Chiang Mai, Chiang Mai.

Tipkanon S., U. Boonpisitsakul, V. Sooksri, and A.M. Abdllah. 2015. Extraction of Pectin from 3 Cultivated Banana Peels (Musa sapientum L.). Postal presentation. In Food Innovation Asia Conference 2014 “Innovative ASEAN Food Research towards the World”. 12 – 13 June 2014. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.

Tipkanon S., R. Charoen and A.M. Abdllah. 2014. Factor affecting on gamma-amino-butyric acid (GABA) in rice (Khao Dawk Mali 105) germ during soaking. Postal presentation. In Food Innovation Asia Conference 2014 “Food Innovation Asian 2014”. 12 – 13 June 2014. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.

Tipkanon S., T. Phukum and S. Doungpimton. 2013. Development of dried rice noodles with pumpkin. Postal presentation. In The 7th Thailand Congress of Nutrition (7th TCN)]. 7 – 9 October 2013. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.

Tipkanon S., P. Wanking, R. Dechdumrongpreecha, K. Kittipongpittaya, and A. M. Abdallah. 2013. Development of reduced fat butter cake using maltodextrin as fat replacer. Postal presentation. In Food Innovation Asia Conference 2013 “Empowering SMEs through Science and Technology”. 13 – 14 June 2013. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.

Tipkanon S., P. Chompreeda, V. Haruthaithanasan, and T. Suwonsichon. 2009. Opinion and Behavioral Survey of Menopausal Women in Thailand toward Soy and Soy Germ Products. Postal presentation. In Summer Program In Sensory Evaluation 2009 (SPISE 2009): “Food Consumer Insights in Asia Current Issues & Future”. August 7-9, 2009, HoChiMinh City, Vietnam.

Tipkanon S., P. Chompreeda, V. Haruthaithanasan, T. Suwonsichon, W. Prinyawiwatkul and Z. Xu. 2010. Effect of time and temperature on conversion of isoflavone glucosides to aglycones in soy germ flour using β-glucosidase. Postal presentation. In IFT 2010 Annual Meeting and Food Expo. July 17 – 20, 2010, Chicago, IL. USA.

Tipkanon S., P. Chompreeda, V. Haruthaithanasan, W. Prinyawiwatkul, T. Suwonsichon, H.K. No and Z. Xu 2011. Development of isoflavone aglycone-enriched soy germ flour effects of soybean varieties, harvest seasons, and processing conditions. Postal presentation. In IFT 2011Annual Meeting and Food Expo. June 11 – 14, 2011. New Orleans, LA. USA. (Received the 5th place)

Tipkanon S., P. Chompreeda, V. Haruthaithanasan, W. Prinyawiwatkul, T. Suwonsichon. 2011. Isoflaovone content from five Thai soybean varieties from two harvested seasons. Postal presentation. In XI Asian Congress of Nutrition 2011, Singapore” Nutritional Well – Being for a Progressive Asia:Challenges & Opportunities. 13 – 16 July 2011. Suntec Singapore International Convention & Exhibition. Singapore.

Tipkanon S., P. Chompreeda, V. Haruthaithanasan, W. Prinyawiwatkul, T. Suwonsichon. 2011. Development of Instant Soy Milk Powder Using Isoflavone Aglycone-Enriched Soy Germ Flour for Menopausal Women. Postal presentation. In International Seminar on Food and Agricultural Sciences 2012 (ISFAS 2012). School of Chemical Sciences and Food Technology, Faculty of Science and Technology, 4 – 6 September 2011 The National University of Malaysia. Malaysia.

ศรีเวียง ทิพกานนท์, เสาวภาคย์ วัฒนพาหุ, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี. การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม.  การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17-20 มี.ค. 2552. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ศรีเวียง  ทิพกานนท์  มัลลิกา  วงศ์ตั้ง  ชัยวัฒน์  พรมพูล  และวิบูลย์  เหรียญสง่าวงศ์. ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวหอมนิล. การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์. ใน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ข้าวไทยสู่สากล” 11 – 12 กันยายน 2557. ณ. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ.

ศรีเวียง  ทิพกานนท์  เพ็ญขวัญ  ชมปรีดา  วิชัย  หฤทัยธนาสันติ์  ธงชัย  สุวรรณสิชณน์  และวิฑูรย์  ปริญญาวิวัฒน์กุล. การพัฒนานมถั่วเหลืองผงที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงจากส่วนผสมของแป้งเจิร์มถั่วเหลือง. การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์. ใน การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 5. 5 – 7 กันยายน 2554. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา. กรุงเทพฯ. (ได้รับรางวัลที่ 1)

 

 
Training Courses and Others ที่ปรึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน การผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกันยายน 2559 – เมษายน 2560

วิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต เรื่อง”การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สินค้า” จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในวันที่ 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยากร ให้คำปรึกษาและแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2558

อาจารย์พิเศษ สอนวิชา 445619 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หัวข้อเรื่อง การทดสอบผู้บริโภค ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556-2558

อาจารย์พิเศษ สอนวิชา 445619 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หัวข้อเรื่อง การทดสอบผู้บริโภค ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

อาจารย์พิเศษ สอนวิชา 933312 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หัวข้อเรื่อง กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556-2557

 
  บริการวิชาการโดยเป็นนักวิจัยโครงการจ้างที่ปรึกษาสร้างไซโลระบบปิดที่อำเภอ
พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557