sunee1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

Assistant Professor Sunee EADMUSIK, Ph.D.
Department of Agro-Industry Technology and Management

Faculty of Agro-Industry

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

Tel. +66-37217300-9 ext. 7930 / +66-85-0678008

Fax. +66-37217312

E-mail: sunee.e@agro.kmutnb.ac.th

Education ·Ph.D. (Pathologie, Toxicologie, Génétique et Nutrition), Ecole National Supérieur Agronomique de Toulouse, France (2008)·M.Sc. (Food Science for Nutrition) International Program, Mahidol University, Thailand (2003)

·B.Sc. (Food Science and Technology) Kasetsart University, Thailand (2000)

Research Areas ·Meat Science and Technology

·Nutritional Food Product Development

·Food Chemistry

Teaching Courses ·Principles of Nutrition

·Diet Therapy

·Food Chemistry and Food Chemistry Laboratory

·Meat Technology

·Diary Technology

Current Researches ·โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของชนิดและความเข้มข้นของวัตถุเจือปนอาหารต่อคุณสมบัติเต้าหู้ไข่ขาว” ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, หัวหน้าโครงการ

·โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของกระบวนการผลิตหน่อไม้บรรจุกระป๋องต่อคุณภาพน้ำใบย่านาง” ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ทุน วช.), หัวหน้าโครงการ

·โครงการวิจัย เรื่อง “ความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักกากถั่วเหลืองและเมล็ดขนุนด้วยเชื้อโมแนสคัส” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 (ทุน สกอ.), หัวหน้าโครงการ

·โครงการวิจัย เรื่อง “ปริมาณสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนด้วยเชื้อโมแนสคัสต่างสายพันธุ์” ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ทุน วช.), หัวหน้าโครงการ

·โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากฟลาวเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์ขนมอบ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์คุกกี้และขนมปังหวาน” ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ทุน วช.), ผู้ร่วมโครงการวิจัย

·โครงการวิจัย เรื่อง “การทดแทนเนื้อหมูในกุนเชียงด้วยกากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักด้วย
M. purpureus” ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2552, หัวหน้าโครงการ

Publications International Publications;

·EADMUSIK S., MOLETTE C., FERNANDEZ X. and REMIGNON H. 2011. Are one early muscle pH temperature measurement sufficient to detect PSE breast meat in turkey? British Poultry Science 52(2): 177-188.

·EADMUSIK S., MOLETTE C., REMIGNON H. and FERNANDEZ X. 2009. Different rate of glycolysis affect glycolytic activities and protein properties in turkey breast. Animal 3(2): 237-243.

·REMIGNON H., MOLETTE C., EADMUSIK S. and FERNANDEZ X. 2007. Coping with the PSE syndrome in poultry meat. Proceedings of XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Prague, Chez Republic. 2-8 September. (8 pages).

National Publications;

·สุนีย์  เอียดมุสิก, วิจิตรา สานพภา และณัฐธยาน์ ชูสุข. (2557). การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผงด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์. 2557. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 24 (2) พ.ค.-ส.ค. หน้า 364-373. (TCI 1)

·สุนีย์  เอียดมุสิก. (2557). การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการหมักด้วยเชื้อราโมแนสคัส. วารสารวิจัย มข., ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 92-106. (TCI 1)

·EADMUSIK S., Puwastein and Nitithamyong A. (2556). Production of hard tofu from Calcium fortified soybean milk and its chemical and sensory properties. วารสารวิจัย มข. ปีที่ 18 (3) พ.ค.-มิ.ย. หน้า 371-379. (TCI 1)

·สุนีย์  เอียดมุสิก  มีชัย  ลัดดี และ นงเยาว์  ชูสุข. (2555). การทดแทนเนื้อหมูในกุนเชียงด้วยกากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักด้วยเชื้อโมแนสคัส (M. purpureus). วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555, หน้า 622-631. (TCI 1)

Presentation International Oral Presentation;

·       Phungamngoen, C., Eadmusik, S., Chenin, S. and Aichayawanich, S., Study of factors affecting stability of Yanang juice in canned bamboo shoot in Yanang juice process, The 9th TSAE International Conference 8-10 September 2016, Bangkok, Thailand (Oral presentation).

International Poster Presentation;

·EADMUSIK S., MOLETTE C., El RAMMOUZ R., HOCQUETTE J.F., REMIGNON H. and FERNANDEZ X. Vitesse de chute du pH et profils biochimique et enzymatique du muscle pectoral de dinde. Poster presentation in the 12th Journée de Science du Muscle et Technologies de la viande, 8-9 October 2008, Tours, France. (poster)

Training Courses and Others ·โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
(กลุ่ม OTOP จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ 1.กระยาสารทแม่ทองแถม 2. หมี่กรอบสับประรส สุวรรณา 3. คุกกี้ธัญพืช 304  4.ทองม้วน ป้าอ้อย) จัดโดยศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรกฎาคม 2558
·บริการวิชาการโดยเป็นนักวิจัยโครงการจ้างที่ปรึกษาสร้างไซโลระบบปิดที่อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557