📢📢วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00น. – 14.00 น.

🏆ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ Ratchanee Charoen อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ได้ให้บริการวิชาการโดยการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “Basic Concept of Thermal Processing and Other Techniques”

ให้กับนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน บริษัท กรูเมท์ พรีโม่ จำกัด (บริษัทในเครือ Bangkok air cattering) ที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ให้บริการในกลุ่มธุรกิจ HORECA และสายการบิน Bangkok airways ✈️

99113528_2812748548778173_4123626228630421504_o