ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

Department of Agro-Industry Technology and Management

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับความเห็นชอบให้บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อมาเลื่อนมาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งทางคณะได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการ จัดการเป็นสาขาแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการที่มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ และมีจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ

2.เพื่อส่งเสริมการวิจัย และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตรตั้งแต่กระบวนการ ผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

3.เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนของประเทศ ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พร้อมทั้งมีความรู้ในเชิงบูรณาการ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการบริหารและการจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่าง มีประสิทธิภาพ