หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) :

FSN เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทักษะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คงคุณค่าหรือมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสมสำหรับผู้บริโภคในวัยต่างๆ และผู้บริโภคที่มีภาวะทางโภชนาการไม่สมดุล ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล

รายละเอียดหลักสูตร FSN เพิ่มเติม