ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

Department of Agro-Industry Technology and Management

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
อาจารย์ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ
อาจารย์มีชัย ลัดดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
อาจารย์กนกจันทร์ สานพภา
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก
อาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
นางอุษา พิลึกดีเดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา