ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Department of Innovation and Product Development Technology

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

อาจารย์สุกัญญา วงวาท
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
อาจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
อุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา