ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรม

Agro-Industry Research Center

ข้อมูล คณะกรรมการ

อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

คณบดี
และ
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ

อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
นางสาวสุภัตรา จอมทรักษ์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสายฝน สีกานนท์

นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาศูนย์วิจัย

นางสาววรรณดี สินสันธิเทศ

นักวิชาการศึกษา
เลขาศูนย์วิจัย
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา