สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Office of the Dean, Faculty of Agro-Industry

ข้อมูลบุคลากร

นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวสุภัตรา จอมทรักษ์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสายฝน สีกานนท์

นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาศูนย์วิจัย

นางธีราพร เครืออรุณรัตน์

นักวิชาการศึกษา

นางอุไรวรรณ เสนชู

นักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณดี สินสันธิเทศ

นักวิชาการศึกษา
เลขาศูนย์วิจัย

นางอาริยา รุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวบุษยา กองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งฤดี มั่นคง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางอุษา พิลึกดีเดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ว่าที่ ร.ต. จิระพงษ์ พิจารณา

ช่างเทคนิค

นางสาวณัฐฐศศิ ศรีสมบูรณ์

พนักงานธุรการ

นางสายสุฎา งามวาจา

พนักงานบริการ

นายสมชาย นามกันยา

พนักงานขับรถ

นางสาวณัฏฐาพร เทียนดำ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนีวรรณ ตั้งเกียรติศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางสาวปัญจรารัฐฬ ใจปลอด

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเกศกนก ศุภารักษ์สืบวงศ์

นักประชาสัมพันธ์