สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Office of the Dean, Faculty of Agro-Industry

ข้อมูลบุคลากร

นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวสุภัตรา จอมทรักษ์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสายฝน สีกานนท์

นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาศูนย์วิจัย

นางธีราพร เครืออรุณรัตน์

นักวิชาการศึกษา

นางอุไรวรรณ เสนชู

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางสาววรรณดี สินสันธิเทศ

นักวิชาการศึกษา
เลขาศูนย์วิจัย
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางอาริยา รุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวบุษยา กองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งฤดี มั่นคง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอุษา พิลึกดีเดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ว่าที่ ร.ต. จิระพงษ์ พิจารณา

ช่างเทคนิค

นางสายสุฎา งามวาจา

พนักงานบริการ

นายสมชาย นามกันยา

พนักงานขับรถ

นางสาวณัฏฐาพร เทียนดำ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวปัญจรารัฐฬ เจริญรอด

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเกศกนก ศุภารักษ์สืบวงศ์

นักประชาสัมพันธ์