null

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษาและแผน
null

อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร
null

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
null

นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดี