null

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษาและแผน
null

อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย อุตสาหกรรมเกษตร
null

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
null

นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดี