ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
อาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
อาจารย์ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
อุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก
อาจารย์มีชัย ลัดดี
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
อาจารย์กนกจันทร์ สานพภา
ลาศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ

อาจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
อาจารย์สุกัญญา วงวาท
ลาศึกษาต่อ