อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
อุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์มีชัย ลัดดี
อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
อาจารย์สุกัญญา วงวาท
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร
อาจารย์กนกจันทร์ สานพภา
ลาศึกษาต่อ