อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ
อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี
อาจารย์กนกจันทร์ สานพภา
ลาศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก
อาจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
อาจารย์ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร
อาจารย์มีชัย ลัดดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
อุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
อาจารย์สุกัญญา วงวาท
ลาศึกษาต่อ