มจพ. จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี

 

KMUTNB_news_2017-06-05_17-04_41

มจพ. จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560  ไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดเนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เพื่อนำปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด ซึ่งทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและมหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2584-4343-4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2091, 1166

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

เขียนข่าว : พัทธนันท์ กิ่งกาญจนวงศ์

ช่างภาพ  : สมชีพ ทองรักษ์

บรรณาธิการ : รุ่งนภา  ยุทดร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนธุรกิจและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด”

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลตภัณฑ์ (IPD) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนธุรกิจและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด” ของโครงการย่อย รายวิชาโครงงานพิเศษ 2 “Entrepreneur Concept ขับเคลื่อนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง”
ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง ซึ่งการอบรม #Startup นี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชา #รายวิชาโครงงานพิเศษ2 ซึ่ง อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ เป็นอาจารย์ประจำวิชา และได้รับเกียรติจาก คุณอัครรัตน์ ไชยธรรม ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาด (บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

18768343_1456163234449139_4399240568635203758_o

รูปภาพเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ทางกองบริการการศึกษาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559” เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 28 กรฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี
จึงทำประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
18838892_1456007037798092_2397321584299952662_n

นักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อทำงานวิจัยระยะสั้น @ มหาวิทยาลัย Applied Sciences, Bremerhaven ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 16 พฤาภาคม 2560
ผศ. ดร.จันทิมา ภูงามเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย นายธีรวัฒณ์ พุ่มโพธิ์ทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวญาณิศา ฮวดบำรุง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) ชั้นปีที่ 3 เข้าพบ ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน จะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อทำงานวิจัยระยะสั้น @ มหาวิทยาลัย Applied Sciences, Bremerhaven ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 30 ส.ค. 2560

18449575_1440261432705986_3657425178932401366_o

 

การอบรมเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาและทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์

วันที่ 29-30 เมษายน 2560 #คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการอบรมเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาและทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ ” ของโครงการย่อย รายวิชา หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Principles of Product Development) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง #Startup เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชา #หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Principles of Product Development) ซึ่ง ผศ.ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา และได้รับเกียรติจาก คุณเสาวภาคย์ วัฒนพาหุ ผู้ช่วยผู้จัดแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด และ คุณกฤษณะ เสือเล็ก Assistant General manager, Business development, MOL Logistics .(Thailand) Co.Ltd มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้…

การอบรมเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการจัดทำแผนธุรกิจและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด”

วันที่ 22-23 เมษายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการอบรมเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการจัดทำแผนธุรกิจและการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด” ของโครงการย่อย รายวิชา หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Principles of Product Development) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง #Startup เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชา #หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Principles of Product Development) ซึ่ง ผศ.ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา และได้รับเกียรติจาก คุณโรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์ ผู้จัดการ บริษัท DVIEW Creative Printings จำกัด มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

18056577_1415240755208054_4603163964664766115_o