โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน ด้านอาหารและโภชนาการ”

argo-logo-0413

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน
ด้านอาหารและโภชนาการ”
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงปัญหาของการสาธารณสุขในประเทศไทย และได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินภาวะทางโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน อาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพ
ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ (อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

14947676_1227438360654962_7640973866319044624_n

ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมาย

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง หน่วยงานเครือข่ายอบรม จำนวน 16 หน่วยงาน พร้อมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง “ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA)”

ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางด้านกฎหมาย FSMA ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียน และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสินค้าเกษตรไทย รวมทั้งให้ประเทศผู้นำเข้ามีความเชื่อมั่นและยอมรับในระบบการควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยในอาหารและสินค้าเกษตรไทย

14681860_1220265221372276_8877168328753583985_n14906986_1220265218038943_81727886394199573_n14925319_1220265114705620_7190004049478613302_n14925741_1220265111372287_8703439744600950663_n

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

office 2010 key windows 7 key sale windows 10 home-key windows 10 education windows 10 pro key office 2016 key windows 10 key office 2013 key windows 7 key Windows 7 Professional iso  Buy Windows 7  |  Sale Windows 7 Ultimate Keys   |  Windows 10 Home Key Sale  |  windows 8.1 key sale  |  Windows 10 Product Key…

แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ” ของสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ” ของสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร office 2010 key windows 7 key sale windows 10 home-key windows 10 education windows 10 pro key office 2016 key windows 10 key office 2013 key windows 7 key Windows 7 Professional iso  Buy Windows 7  |  Sale Windows 7 Ultimate Keys   |  Windows 10 Home Key Sale  |  windows 8.1 key sale  |  Windows…