ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและแผน

อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
อุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
อาจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ
อาจารย์มีชัย ลัดดี
อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
อาจารย์สุกัญญา วงวาท
ลาศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
อาจารย์กนกจันทร์ สานพภา
ลาศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย

อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก
อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย