คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา

พัฒนาคน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารและการจัดการ
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค

วิสัยทัศน์

บัณฑิตมีคุณภาพ มีจิตสำนึกต่อสังคม
บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร

พันธกิจ

ผลิตบัณทิตผู้มีความรู้ทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ดำเนินการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ