สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

 

ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 โทร 037-217300-9 (7900-7909)
สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์/โทรสาร 0-3721-7312 ห้องพักอาจารย์ โทร. 0-3721-7311

ศูนย์ประสานงานคณะอุตสาหกรรม ตึก 65 ชั้น 12 ที่อยู่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพ 10802 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 3101 โทรสาร. ต่อ 3101