หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
Bachelor of Science Program in Agro-Industry Technology and Management
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ)
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ)
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Agro-Industry Technology and Management)
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Agro-Industry Technology and Management)
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Faculty of Agro-Industry
Bachelor’s Degrees (4-year)
Bachelor of Science in Agro-Industry Technology and Management
 
1.Total Credit 145
2.General Education Course 45  

2.1 Science and Mathematics 25
411101 General Chemistry I
411102 General Chemistry Laboratory I
411103 General Chemistry II
411104 General Chemistry Laboratory II
419010 Organic Chemistry
419011 Organic Chemistry Laboratory
421121 Mathematics for Technologists I
421122 Mathematics for Technologists II
431101 Physics I
431102 Physics Laboratory I
669301 Basic Computer

2.2 Language 12
810301 English I
810302 English II

Select 6 credits from the following
810311 English Study Skills
810312 Reading I
810314 Writing I
810316 English Conversation I
810318 English Public Speaking
810320 English for Work
810321 English for Internet
810324 English for Scientists
810328 English for Industrial Management

2.3 Social Sciences and Humanities 6
820350 Man and Society
831351 Industrial Psychology

2.4 Physical Education 2
Select 2 credits from the following
835350 Basketball
835351 Volleyball
835352 Badminton
835353 Dancing
835354 Table Tennis
835355 Taekwondo
835356 Football
835357 Sepak-Takraw
835358 Petonque
835359 Thikek

3.Specialized Courses 94

3.1 Core Courses 27

441105 Principles of Biology
441106 Principles of Biology Laboratory
450111 Statistics for Engineers and Scientists
450115 Statistics and Introduction to Experimental Design
510201 General Biochemistry
510202 General Biochemistry Laboratory
510203 Principles of Microbiology
510204 Principles of Microbiology Laboratory

510205 Principles of Analytical Chemistry for Agro-Industry
510206 Principles of Analytical Chemistry for Agro-Industry Laboratory
510401 Special Project
510402 Seminar
510403 Factory Visit

3.2 Specific Courses 67

(1) Required Courses 55
511201 Principles of Food Chemistry
511202 Principles of Food Chemistry Laboratory
511301 Food Processing I
511302 Food Processing Laboratory I
511303 Food Quality Control and Assurance
511304 Food Quality Control and Assurance Laboratory
511305 Food Processing II
511306 Food Processing Laboratory II
512301 Unit Operation
512302 Unit Operation Laboratory
512303 Principles of Bioprocess Engineering
512304 Principles of Bioprocess Engineering Laboratory
513301 Water and Waste Water Treatment in Industry
513302 Water and Waste Water Treatment in Industry Laboratory
513401 Principles of Agro-Industry Sanitation
611314 Business Laws
611351 Principles of Accounting
612311 Personnel Management
612312 Principles of Marketing
612351 Business Finance
614311 Business and Industrial Ethics
614315 Industrial Project Feasibility Studies
614358 Strategic Management

(2) Elective Courses 12
Select 6 credits from the following

Food Science
511401 Cereal Technology
511402 Bakery Technology
511403 Dairy Processing Technology
511404 Meat Technology
511405 Vegetable and Fruit Technology
511406 Beverage Technology
511407 Principles of Food Microbiology
511408 Selected Topics in Agro-Industry Technology and Management

Biotechnology
512401 Fermentation Science and Technology
512402 Enzyme for Agro-Industry
512403 Sugar Science and Technology
512404 Principles of Applied Genetics
512405 Principles of Industrial Microbiology
512406 Principles of Biotechnology 3 512407 Food Biotechnology
Select 6 credits from the following

611334 Commercial Laws and Taxation
613311 Micro – Economics
613337 Industrial Plant Design
613340 Production Planning and Control
613355 Product and Price Management
613356 Marketing Channel Management
613357 Consumer Behavior
613358 Labour Relations
614328 Industrial Budget and Cost Analysis

614354 Performance Appraisal
614363 Inventory Management
614368 Marketing Research
614369 Small Business Management
616305 Principles of Management
616311 Production Management
666301 Computer Application for Business

4. Free Elective Courses 6
Select 6 credits offered by KMITNB With the consent of the Department

CO-OPERATIVE EDUCATION PROGRAM

Students in this program will enroll in 510404 co-operative education program 9(0-27) to substitute 510401 special project and 2 elective courses