แผนที่ มจพ. ปราจีนบุรี

สถานที่ตั้ง มจพ. ปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ปราจีนบุรี)
129 หมู่ที่ 21
ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ & โทรสาร (66) 0-3721-7300-9 ต่อ 7900-9


รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน
สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203
ปอ. 6, ปอ.23, ปอ. 32, ปอ. 203, ปอ. 543

การเดินทาง
ระยะทางประมาณ 125 กม. จากกรุงเทพฯ โดยรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี หรือ รถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

แผนที่ สจพ.ปราจีนบุรี
แผนที่สถานที่ตั้ง มจพ.ปราจีนบุรี แผนที่สถานที่ตั้ง มจพ.ปราจีนบุรี โดยรอบ
พื้นที่และแผนผังภายใน สจพ.ปราจีนบุรี
พื้นที่ทั้งหมด 1,233 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ปัจจุบันมีอาคาร 6 หลัง ได้แก่ อาคารบริหาร, อาคารอเนกประสงค์, อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม, อาคารสิรินธร, อาคารบ้านพัก อาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ, และอาคารหอพักนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีอาคารที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ อาคารบ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 2 หลัง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง และโรงปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลัง

บริเวณส่วนการศึกษา

1. อาคารบริหาร
2. อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้าง 1 หลัง)
3. อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
6. อาคารสิรินธร (สำนักหอสมุด)
7. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
8. โรงปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)

บริเวณส่วนการศึกษา
5 . อาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้าง 1 หลัง)

บริเวณส่วนที่พักอาศัยของอาจารย์และข้าราชการ
4 . อาคารบ้านพักอาศัยแบบชุดอาจารย์และข้าราชการ 3 หลัง

บริเวณสวนอุตสาหกรรม

บริเวณกำจัดขยะมูลฝอย

บริเวณส่วนบริการชุมชน

บริเวณส่วนกีฬาและพักผ่อน

บริเวณเก็บกักน้ำและอนุรักษ์