หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

( Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Product Development)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และมีจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ เพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นในด้านการวิเคราะห์ทางด้านการลงทุน การตลาด จิตวิทยาของผู้บริโภคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาระบบการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 35 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จำนวน 18 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 37 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ จำนวน 59 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา และจำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 32 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ (จำนวน 3 หน่วยกิต)
460001 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา (จำนวน 12 หน่วยกิต)
260301 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0)
260302 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0)

2.2 กลุ่มวิชาชีพ (จำนวน 65 หน่วยกิต)

2.2.1 วิชาบังคับ (จำนวน 59 หน่วยกิต)
520201 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
521202 เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร
521203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร
521301 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
520302 การปฏิบัติการทำงานของอุปกรณ์สำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
521303 จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
521304 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
521305 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1
521306 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2
521307 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1
521308 การออกแบบผลิตภัณฑ์
521309 คอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
521310 สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
521311 การวางแผนการทดลองสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
521312 บทบาทของผู้บริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
521313 การวิเคราะห์คุณภาพ
521314 ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
521315 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
521316 ปฏิบัติการการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
521317 การวิจัยผลิตภัณฑ์
521401 โครงงานพิเศษ 1
521402 โครงงานพิเศษ 2
521404 สัมมนา
521405 หลักการบรรจุ
521406 กฏหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

2.2.2 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (จำนวน 6 หน่วยกิต)