ความสำคัญของงานกิจการนักศึกษา

 
 
 
 
านกิจการนักศึกษา (Student Affairs) หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ และสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของคณะ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่า
 
ด้านความเป็นผู้มีคุณภาพ คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในสาขาวิชา สามารถในการวางแผน สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ สามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปด้วยดี สามารถทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกัน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม คือ เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เื้อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณา มีความซื่อสัตย์ ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
 
ด้านความเป็นผู้มีคุณค่า คือ การเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมอย่างมีประโยชน์ ประพฤติตนให้เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม และทำประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติต่อไป